Som znalkyňa v odbore Stavebníctvo, v odvetviach Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaná v Zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev.č. 911309

Vzdelanie a členstvo:

  • Slovenská vysoká škola technická Bratislava (v súčasnosti STU), Stavebná fakulta, odbor Pozemné stavby, 1988
  • Žilinská univerzita v Žiline, Ústav súdneho inžinierstva, Špecializované štúdium celoživotného vzdelávania v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností, 2000
  • Slovenská komora stavebných inžinierov, autorizovaný stavebný inžinier ev. číslo 02725, od roku 1998
  • Slovenská Komora Odhadcov Majetku a Znalcov (SKOHMaZ), ev.číslo 143, od roku 2014