Vykonávam znaleckú činnosť a vyhotovujem znalecké posudky v odbore Stavebníctvo, v odvetviach Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností predovšetkým v konaniach pred súdmi alebo inými orgánmi verejnej moci, ako aj pre fyzické a právnické osoby. Ide najmä o účely:

  • zápis stavieb resp. rozostavaných stavieb do katastra nehnuteľností
  • zriadenie alebo preklad záložného práva
  • dedičské konanie
  • daňové účely
  • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
  • stanovenie veľkosti spoluvlastníckych podielov napr. pre byty a nebytové priestory
  • zaradenie majetku do účtovníctva
  • a pod.

Podklady k znaleckému posudku pre odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností :

Byt

Rodinný dom

Rozostavaný rodinný dom

Pozemok

Ostatné nehnuteľnosti

Honorár – znalečné :

Honorár (znalečné) za znalecké úkony je stanovovaný v súlade s právnymi predpismi SR – Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR číslo 491/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Aktuálne znenie vyhlášky MS SR číslo 491/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov nájdete tu : https://www.slov-lex.sk

Poistenie zodpovednosti za škodu :

Generali poisťovňa a.s.