Pod pojmom „Inžinierska činnosť v stavebníctve“ sa rozumie nadstavbová služba pri príprave a uskutočňovaní stavieb, ktorou sa zabezpečuje spravidla balík služieb pri zastupovaní investora (stavebníka) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami. Ide najmä o zabezpečenie stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vrátane ostatných podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, a podobne.

V rámci tejto činnosti poskytujem zabezpečenie kompletnej dokladovej časti vrátane stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov pre:

  • územné konanie
  • stavebné povolenie
  • kolaudačné rozhodnutie
  • búracie povolenie
  • legalizáciu stavieb

Úspešným ukončením mojej činnosti v prospech objednávateľa je vydané právoplatné rozhodnutie/povolenie. V prípade legalizácie stavieb zabezpečím následne aj zápis stavby do katastra nehnuteľností.