Pre ohodnotenie ostatných nehnuteľností (pozemkov a stavieb) sú potrebné minimálne nasledovné podklady:

  1. List vlastníctva – aktuálny (môže byť vytvorený cez katasterportal.sk) resp. identifikácia nehnuteľnosti
  2. Kópia z katastrálnej mapy na pozemky, na ktorých stojí stavba/stavby, vrátane priľahlých pozemkov (môže byť vytvorená cez katasterportal.sk); tento podklad nie je bezpodmienečne nutný, nakoľko ho môže vyhotoviť aj znalec
  3. Doklad o veku stavby/stavieb – kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia, resp. potvrdenie obce o veku objektu/objektov
  4. Projektová dokumentácia stavby
  5. Iné doklady posúdi znalec podľa typu nehnuteľnosti

V tomto prípade odporúčam konkrétny postup prekonzultovať so znalcom.