Pre ohodnotenie pozemku v zastavanom území obce (v LV viď v ZUO 1) sú potrebné nasledovné podklady:

  1. List vlastníctva – aktuálny (môže byť vytvorený cez katasterportal.sk) resp. identifikácia nehnuteľnosti
  2. Kópia z katastrálnej mapy na pozemok/pozemky, ktoré sú predmetom ohodnotenia (môže byť vytvorená cez katasterportal.sk); tento podklad nie je bezpodmienečne nutný, nakoľko ho môže vyhotoviť aj znalec
  3. Ak ide o novovytvorené pozemky (rozumej nezapísané v LV a nezakreslené v kópii z katastrálnej mapy), tak Geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc pozemkov, ktorý musí byť potvrdený príslušným Okresným úradom, katastrálnym odborom (v legende GP červená pečiatka katastrálneho úradu)
  4. Iné doklady – napr. Územnoplánovacia informácia, Územné rozhodnutie, Stavebné povolenie, …. (nie sú bezpodmienečne nutné, prípadne odporúčam osobnú konzultáciu so znalcom)

Pre ohodnotenie pozemku mimo zastavaného územia obce (v LV viď v ZUO 2) sú potrebné nasledovné podklady:

  1. List vlastníctva – aktuálny (môže byť vytvorený cez katasterportal.sk) resp. identifikácia nehnuteľnosti
  2. Kópia z katastrálnej mapy na pozemok/pozemky, ktoré sú predmetom ohodnotenia (môže byť vytvorená cez katasterportal.sk); tento podklad nie je bezpodmienečne nutný, nakoľko ho môže vyhotoviť aj znalec
  3. Ak ide o novovytvorené pozemky (rozumej nezapísané v LV a nezakreslené v kópii z katastrálnej mapy), tak Geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc pozemkov, ktorý musí byť potvrdený príslušným Okresným úradom, katastrálnym odborom (v legende GP červená pečiatka katastrálneho úradu)
  4. Iné doklady – napr. Územnoplánovacia informácia, Územné rozhodnutie, Stavebné povolenie, …. (odporúčam v každom prípade osobnú konzultáciu so znalcom)

V prípade doplňujúcich otázok odporúčam osobnú konzultáciu so znalcom.