Pre ohodnotenie rozostavaného rodinného domu sú potrebné nasledovné podklady:

  1. List vlastníctva – aktuálny (môže byť vytvorený cez katasterportal.sk) resp. identifikácia nehnuteľnosti
  2. Kópia z katastrálnej mapy
    • v prípade, ak je rozostavaná stavba už zakreslená v katastrálnej mape, tak na pozemky, na ktorých stojí rozostavaný dom vrátane priľahlých pozemkov; tento podklad nie je bezpodmienečne nutný, nakoľko ho môže vyhotoviť aj znalec
    • v prípade, ak rozostavaná stavba nie je zakreslená v kópii z katastrálnej mapy, viď ďalší bod = geometrický plán
  3. Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, ktorý musí byť potvrdený príslušným Okresným úradom, katastrálnym odborom (v legende GP červená pečiatka katastrálneho úradu)
  4. Stavebné povolenie – s vyznačenou právoplatnosťou (na titulnej strane dokumentu červená pečiatka stavebného úradu)
  5. Projektová dokumentácia stavby (kompletná vrátane profesií) – overená v stavebnom konaní (s červenou pečiatkou stavebného úradu)

V prípade doplňujúcich otázok odporúčam osobnú konzultáciu so znalcom.